2008/03/04

Daytona 6 "#26 al knapp"Ima no AL no aisha. Jitubutu ha Kando mono desu.